• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Робота з читачами щодо формування i задоволення їх читацьких потреб

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Оформлення картотеки читацьких формулярiв у зв'язку з переформуванням класiв

Початок навчальн. року

Аксьонова І.В.

1.2

Органiзацiя екскурсiй до бiблiотеки для першокласникiв, ознайомлення з "Правилами користування бiблiотекою та книгою".

Вересень

Аксьонова І.В. Бєляєва А.О.

1.3

Вивчення читацьких iнтересiв, динамiки читання школярiв.

Постiйно

Аксьонова І.В.

2. Iндивiдуальна робота з читачами

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Проведення рекомендацiйних бесiд з учнями пiд час видачi лiтератури.

Постiйно

Аксьонова І.В.

2.2

Консультацiї щодо вибору лiтератури бiля книжкових полиць.

Постiйно

Аксьонова І.В.

2.3

Бесiди про прочитану книгу.

Постiйно

Аксьонова І.В.

3. Взаємодiя бiблiотеки з педпрацiвниками

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Забезпечення навчального процесу робочими навчальними планами, програмами, пiдручниками, навчально-методичною лiтературою

Серпень, вересень

Аксьонова І.В.

3.2

Своєчасне iнформування вчителiв про новинки лiтератури, що надiйшли до бiблiотеки:

 • Iнформацiя про надходження нових пiдручникiв, програмної лiтератури, методичної лiтератури та лiтератури з позакласного читання;
 • Проведення "Днiв iнформацiї" для вчителiв.

Регулярно
Постiйно


1 раз у квартал

Аксьонова І.В.

3.3

Спiльна робота бiблiотеки школи та педагогiчного колективу щодо збере- ження фонду пiдручникiв

 • Органiзацiя видачi та прийому пiдручникiв;
 • Робота з лiквiдацiї заборгованостi пiдручникiв;
 • Проведення бесiд з учнями, батьками по збереженню пiдручникiв;
 • Перевiрка стану пiдручникiв

Вересень, травень


Травень

Протягом року

Квiтень
Протягом року

Аксьонова І.В., класнi керiвники

3.4

Проведення разом з учителями заходiв щодо популяризацiї книги та читання.

Постiйно

Аксьонова І.В.

3.5

Допомога вчителям у пiдборi лiтера- тури для проведення вiдкритих урокiв, класних годин та iнших заходiв.

Протягом року

Аксьонова І.В.

3.6

Органiзацiя книжкових виставок, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

Постiйно

Аксьонова І.В.

4. Масова робота з популяризацiї лiтератури.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

4.1

Екскурсiя по бiблiотецi для учнiв початкових класiв.

жовтень

Аксьонова І.В., класні керівники 1-4 класів

4.2

Вiкторина "Чарiвна осiнь в поезiї"

28.10.2020

Аксьонова І.В. , Русінчук Л.Г.

4.3

Книжковi виставки:

"Свiдок i творець трагiчної та великої епохи"(Пам'ятна дата вiд дня смертi В.Стуса) (04.09)

Вересень

Аксьонова І.В.

Книжкова виставка до Мiжнародного дня рiдної мови (19.02)

Лютий

Аксьонова І.В.

Книжкова виставка до Всесвiтнього дня поезiї (21.03)

Березень

Аксьонова І.В.

Книжкова виставка до Мiжнародного дня театру (26.03)

Березень

Аксьонова І.В.

Книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедiї (26.04)

Квiтень

Аксьонова І.В.

Книжкова виставка до Дня Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi (07.05)

Травень

Аксьонова І.В.

Книжкова виставка до Дня слов'янської писемностi та культури (24.05)

Травень

Аксьонова І.В.

Книжковi виставки до пам'ятних дат

 • Всесвiтнiй день миру.День знань.
 • День партизанської слави
 • День українського козацтва
 • День пам'ятi жертв Голодомору та полiтичних репресiй.
 • День вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильскiй АЕС
 • День пам'ятi героїв Крут
 • Мiжнародний день рiдної мови
 • Мiжнародний жiночий день
 • Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики
 • Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової вiйни
 • Мiжнародний день захисту дiтей
 • 04.09
 • 21.09
 • 12.10
 • 25.11
 • 16.12

 • 27.01
 • 19.02
 • 05.03
 • 14.04
 • 05-07.05
 • 25.05

Аксьонова І.В.

Iнформацiйна та довiдково-бiблiографiчна робота.

1. Iнформацiйно-бiблiографiчна дiяльнiсть бiблiотеки.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Розробка заходiв щодо ефективного використання iнформацiйного потен- цiалу в роботi бiблiотеки.

Жовтень

Аксьонова І.В.

1.2

Впорядкування iнформацiйних мате-рiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Аксьонова І.В.

1.3

Вивчення iнформацiйних потреб дiтей, вчителiв за допомогою опитувань читачiв.

Регулярно

Аксьонова І.В.

1.4

Iндивiдуальне, групове та масове iнформування.

Регулярно

Аксьонова І.В.

1.5

Проведення бiблiографiчних оглядiв книг та перiодичних видань.

1 раз у квартал

Аксьонова І.В.

2. Популяризацiя бiблiотечно-бiблiографiчних знань.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Проведення бесiд серед учнiв школи за тематикою

 • Ознайомлення з правилами ко- ристування бiблiотекою, система запису, розстановка книжкового фонду за таблицями ББК;
 • Каталоги: алфавiтний та система- тичний;
 • Тематичнi картотеки, пошук iнформацiї за ними;
 • Довiдкова лiтература, пошук iнформацiї за енциклопедiями, словниками, довiдниками

Жовтень


Листопад


Грудень


Лютий

Аксьонова І.В.

2.2

Пiдготовка i проведення разом з класними керiвниками бiблiотечно-бiблiографiчних занять за тематикою:

 • Ваше перше знайомство з бiблiо- текою (1 кл.);
 • Автори та iлюстратори дитячих книг (3-5 кл.);
 • Енциклопедiї, словники, довiдники (5-6 кл.);
 • Довiдковий апарат бiблiотеки (7-8 кл.);
 • Культура читання, вмiння вибирати лiтературу

Вересень

Листопад

Грудень

Лютий

Квiтень

Аксьонова І.В.

3. Краєзнавча робота.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Ведення краєзнавчої картотеки

Протягом року

Аксьонова І.В.

3.2

Робота по удосконаленню краєзнавчого довiдково-бiблiографiчного апарату

Протягом року

Аксьонова І.В.

4. Ведення довiдково-бiблiографiчного апарату.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

4.1

Каталогiзацiя нової лiтератури, розстановка карток в каталоги та картотеки

Постiйно

Аксьонова І.В.

4.2

Ведення систематичної картотеки журнальних статей

Постiйно

Аксьонова І.В.

4.3

Аналiтико-синтетична обробка матерiалiв з газет для тематичних картотек

Постiйно

Аксьонова І.В.

4.4

Поповнення лiтературою довiдково-бiблiографiчного фонду

Постiйно

Аксьонова І.В.

4.5

Регулярне поповнення картотеки на допомогу курсу "Народознавство"

Постiйно

Аксьонова І.В.

5. Довiдково-бiблiографiчне обслуговування.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

5.1

Довiдково-бiблiографiчне обслуговування учнiв, вчителiв

Постiйно

Аксьонова І.В.

5.2

Бiблiографiчнi довiдки: тематичнi, адреснi, уточнюючi.

Постiйно

Аксьонова І.В.

5.3

Бiблiографiчнi консультацiї.

Постiйно

Аксьонова І.В.

Формування бiблiотечного фонду.

1. Комплектування. Органiзацiя фонду. Розстановка. Списання.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Забезпечення бiблiотеки довiдковою, методичною, навчальною лiтера-турою

Протягом року

Аксьонова І.В.

1.2

Облiк бiблiотечного фонду (сумар-ний та iндивiдуальний), технiчна об-робка, каталогiзацiя, розмiщення всiх видiв видань.

Протягом року

Аксьонова І.В.

1.3

Розстановка лiтератури за таблицями ББК.

Протягом року

Аксьонова І.В.

1.4

Проведення роботи по звiльненню фонду вiд застарiлої та зношеної лiтератури.

Протягом року

Аксьонова І.В.

1.5

Оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання.

1 раз у пiврiччя

Аксьонова І.В.

1.6

Проведення акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi школи!"

Жовтень

Аксьонова І.В.

1.7

Вивчення складу та використання конкретних роздiлiв бiблiотечного фонду з метою його якiсного полiп-шення, усунення недолiкiв.

Постiйно

Аксьонова І.В.

2. Збереження книжкового фонду.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Ремонт лiтератури.

Постiйно

Аксьонова І.В.

2.2

Забезпечення найбiльш сприятливого режиму зберiгання книжкового фонду.

Постiйно

Аксьонова І.В.

2.3

Обезпилювання книжкового фонду, санiтарнi днi.

Регулярно

Аксьонова І.В.

2.4

Лiквiдацiя читацької заборгованостi.

Постiйно

Аксьонова І.В.

2.5

Виховання бережливого ставлення до книги

Постiйно

Аксьонова І.В.

3. Робота з фондом пiдручникiв.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Здiйснення дiйових заходiв щодо забезпечення учнiв необхiдними пiдручниками, зошитами.

Серпень, вересень

Аксьонова І.В.

3.2

Комплектування, доукомплектування фонду пiдручникiв.

Постiйно

Асьонова І.В.

3.3

Ведення "Книги сумарного облiку бiблiотечного фонду пiдручникiв", пiдведення пiдсумкiв прибуття i вибуття пiдручникiв.

Постiйно

Аксьонова І.В.

3.4

Ведення "Реєстрацiйної картотеки руху пiдручникiв".

Постiйно

Аксьонова І.В.

3.5

Органiзацiя видачi пiдручникiв учителям початкових класiв та учням 5-11 класiв

Вересень

Аксьонова І.В.

3.6

Здiйснення заходiв щодо збирання пiдручникiв наприкiнцi навчального року, складання графiку здачi пiдручникiв.

Травень

Аксьонова І.В.

3.7

Списання пiдручникiв, непридатних для використання

Регулярно

Аксьонова І.В.

Пiдвищення квалiфiкацiї. Органiзацiйно-методична робота.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Робота над методичною темою "Шкiльна бiблiотека як iнформацiйний центр. Її роль у вихованнi iнформацiйної культури учнiв".

Постiйно

Аксьонова І.В.

1.2

Оперативне ведення бiблiотечної документацiї

Постiйно

Аксьонова І.В.

1.3

Прийняття участi у семiнарах та практикумах, якi проводить _МЦ

Постiйно

Аксьонова І.В.

1.4

Обмiн досвiдом з найбiльш досвiдченими колегами

Постiйно

Аксьонова І.В.

1.5

Здiйснення спiвпрацi з обласною дитячою бiблiотекою, ЦБ iм. М.Островського

Постiйно

Аксьонова І.В.

Робота з активом та батьками.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Залучення учнiв-активистiв для допомоги в роботi бiблiотеки: технiчна обробка лiтератури, ремонт книг, штемпелювання та розстановка книг.

Протягом року

Аксьонова І.В.

Органiзацiя матерiальної бази бiблiотеки.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Придбання бiблiотечної технiки: каталожних та полiчних роздiлителiв, каталожних карток та iншого.

За необхiднiстю

Аксьонова І.В.

1.2

Художнє оформлення бiблiотеки

Постiйно

Аксьонова І.В.

Робота над створенням медiатеки на базi шкiльної бiблiотеки

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Створення електронних баз даних для вчителiв-предметникiв

Протягом року

Аксьонова І.В.

1.2

Поповнення фонду електронних ресурсiв бiблiотеки CD-дисками з навчальними програмами,енциклопедiями,iншими матерiалами;здiйснення його облiку,забезпечення надiйного зберiгання;

Протягом року

Аксьонова І.В.

1.3

Нокопичення вiдповiдних ресурсiв з мережi iнтернет,враховуючи iнформацiйнi потреби користувачiв

Протягом року

Аксьонова І.В.

Робота над веб-сторiнкою шкiльної бiблiотеки на сайтi школи

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Розмiщення у роздiлi "Шкiльна бiблiотека" на сайтi школи корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Аксьонова І.В.
інженер-електронік

Кiлькiсть переглядiв: 1127

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.